Teamy

Licentieovereenkomst

 1. Neomytic sc, een vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te 30 rue Félicien Deneumoustier 5001 Belgrado België, geregistreerd bij de ECB onder nummer BE 0825.289.955 (hierna "Neomytic" genoemd) biedt een link het toestaan ​​om op de Teamy-site (https://www.teamy.be) die eigendom is van Neomytic, de Teamy-software te downloaden (hierna de "Software" genoemd).
 2. Deze licentieovereenkomst (hierna het "Contract" genoemd) is bedoeld om niet-exclusieve rechten te verlenen om de Software te gebruiken aan natuurlijke of rechtspersonen in het kader van hun activiteit die willen profiteren van een licentie om de Software te gebruiken ( hierna "de gebruiker" genoemd).
 3. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de voorwaarden van deze overeenkomst en verbindt zich ertoe deze na te leven in de context van het gebruik en de behandeling van de software. < / li>
 4. De Software is bedoeld voor gebruik door gebruikers van het Microsoft 365 Education-platform (school) met voldoende rechten s op dit genoemde platform.


 1. De overeenkomst treedt in werking bij installatie van de software door de gebruiker op een computer.
 2. De gebruiker mag de software op zoveel apparaten installeren als gewenst.
 3. De licentie voor het gebruik van de Software, verleend onder de Overeenkomst en voor de duur ervan, staat de gebruiker toe de Software te gebruiken voor het beoogde doel en voor zijn behoeften. schoon. Dit recht is niet-exclusief.
 4. Met uitzondering van de reservekopieën die nodig zijn om het gebruik van de Software te behouden, is de gebruiker niet gemachtigd om kopieën van de Software te maken.
 5. < li> Tenzij anders bepaald, is het gebruik van de Software in de basisversie gratis.
 6. Voor bepaalde zogenaamde "geavanceerde" functies van de Software is de aanschaf van een jaarabonnement vereist.

  1. De gebruiker erkent dat de software auteursrechtelijk beschermd is. De software en het gerelateerde copyright behoren toe aan Neomytic.
  2. De licentie omvat niet de overdracht, aan de licentiehouder, van Neomytic's eigendom van de software, bijvoorbeeld copyright of, waar van toepassing, octrooirechten.
  3. Afgezien van de rechten verleend in artikel 2 van deze overeenkomst, is de gebruiker niet gemachtigd om te reproduceren, wijzigen, bewerken, vertalen, opnieuw compileren of de Software decompileren, reverse-engineeren of afgeleide werken vervaardigen, ongeacht of deze bewerkingen tijdelijk of definitief, gedeeltelijk of volledig zijn, of de Software reproduceren op een andere manier dan vermeld in de punten 2.2. en 2.4, of de Software gratis of tegen betaling publiceren, verspreiden, verhuren of doorverkopen of toegankelijk maken voor derden, bijvoorbeeld via internet.


  1. De Software wordt geacht te zijn geïnstalleerd en gebruikt zodra deze is geladen in willekeurig toegankelijk geheugen en is opgeslagen in permanent geheugen op de computer van de gebruiker. Neomytic neemt geen verantwoordelijkheid voor de installatie van de software.
  2. Neomytic biedt online informatie voor de installatie en het gebruik van de software. De gebruiker heeft geen recht op verdere assistentie of training. Elke ondersteuning of assistentie die door Neomytic wordt geboden, moet van geval tot geval worden overeengekomen en zal aan de gebruiker worden gefactureerd via een contract dat voor dit doel wordt verstrekt.


  1. De gebruiker is niet gemachtigd om sublicenties te verlenen, om rechten die hij heeft jegens Neomytic te verrekenen met die van Neomytic of om de licentie over te dragen aan derden.
  2. Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om door het gebruik van Teamy betaalde diensten aan andere gebruikers aan te bieden zonder financiële compensatie jegens Neomytic. Zonder voorafgaande onderhandelingen is de integriteit van het inkomen met betrekking tot het gebruik van Teamy te danken aan Neomytic.


  1. De gebruiker erkent dat Neomytic geen risico op zich neemt met betrekking tot het gebruik van de software en dat de gebruiker het risico van beschadiging of verlies van gegevens op zich neemt als gevolg van gebruik van de Software gedurende de gehele gebruiksperiode van de Software.
  2. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de aanschaf van het / de besturingssysteem (en) en eventuele (n) ) andere licentie (s) en alle andere software (s) die nodig zijn om het de Software te laten gebruiken onder de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn bepaald.
  3. Hoewel Neomytic de Software heeft ontwikkeld met Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vaardigheid garandeert Neomytic niet dat de Software vrij is van afwijkingen en dat de werking ervan ononderbroken en / of foutloos is, of dat de fouten volledig kunnen worden geëlimineerd. Bijgevolg wordt de gebruiker eraan herinnerd dat het zijn verantwoordelijkheid is om alle nodige stappen te ondernemen om adequate reparatieplannen en alle passende maatregelen op te stellen om de schadelijke gevolgen die met name verband houden met een mogelijke onderbreking van de werking of een mogelijk verlies tot een minimum te beperken. van gegevens die door de Software zijn gegenereerd als resultaat van het gebruik ervan.
  4. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker om voortdurend te controleren of er een bijgewerkte versie van de Software beschikbaar is. Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gebruiker niet bevoegd is om een ​​bijgewerkte versie van de software te eisen.
  5. De gebruiker is zich bewust van het feit dat het essentieel is dat hij kennis heeft voldoende technieken om de Software te gebruiken.
  6. De gebruiker accepteert dat noch Neomytic noch zijn agenten aansprakelijk zijn voor enige schade met betrekking tot de Software, tenzij dergelijke schade te wijten is aan grove nalatigheid of fout opzettelijk aan de zijde van Neomytic of haar medewerkers, of in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid. In elk geval is de aansprakelijkheid van Neomytic uitgesloten voor immateriële schade en indirecte schade, in het bijzonder schade die verband houdt met het verlies van inkomsten, omzet, winst, contracten, enz. Als gevolg van de inbreuk. aan de afbeelding, of enige andere immateriële en / of indirecte schade.


  1. De licentie wordt automatisch beëindigd wanneer de software wordt verwijderd.
  2. Als Neomytic besluit om een ​​bepaalde module van de software niet langer te leveren, zal Neomytic dit te zijner tijd op de site aankondigen Internet https://www.neomytic.be of https://www.teamy.be of elk ander communicatiekanaal dat de gebruiker kent, zonder dat de gebruiker in dit geval recht heeft op schadevergoeding.
  3. Neomytic heeft het recht om het Contract te beëindigen en bijgevolg ook het recht om de Software te gebruiken, zonder formaliteit, met onmiddellijke ingang en zonder dat de gebruiker recht heeft op enige vergoeding. , in het geval dat de gebruiker een van de volgende verplichtingen niet nakomt:
   • De gebruiker maakt inbreuk op de immateriële eigenschappen van Neomytic op de software,
   • Decompileert of wijzigt de Software, < / li>
   • Schendt de verplichting tot vertrouwelijkheid waarnaar wordt verwezen in punt 9,
   • Schendt punten 5.1 en 5.2 van deze Overeenkomst,
   • Handelingen uitvoeren die van invloed kunnen zijn op schade toebrengen aan het zakelijke doel, de waarde van het bedrijf of de reputatie van Neomytic.
  4. In geval van schending door de gebruiker van een andere van zijn verplichtingen onder dit contract valt, en als deze inbreuk niet binnen 14 dagen na ontvangst door de gebruiker van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt gecorrigeerd waarin deze inbreuk wordt gemeld (de datum van de eerste presentatie is het bewijs van ), Zal Neomytic gemachtigd zijn om het Contract te beëindigen onder de voorwaarden voorzien in artikel 7.3


  1. Aan het einde van deze overeenkomst, ongeacht de reden voor de beëindiging van de overeenkomst, moet de gebruiker het gebruik van de software onmiddellijk staken en alle samenstellende elementen van de software in zijn bezit, inclusief de media en eventuele kopieën daarvan. In dit verband zal de gebruiker schriftelijk aan Neomytic bevestigen dat hij volledig aan deze verplichting heeft voldaan.


  1. De gebruiker is verplicht tot strikte vertrouwelijkheid met betrekking tot de software en de gegevens die door Neomytic worden geleverd.
  2. De software en alle documenten, tekeningen, illustraties en informatie blijft in alle omstandigheden het exclusieve eigendom van Neomytic, de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten, en moet op verzoek onmiddellijk aan Neomytic worden teruggestuurd. De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van deze documenten die mogelijk inbreuk maken op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van Neomytic en verbindt zich ertoe ze niet aan derden bekend te maken.
  3. In het bijzonder de De gebruiker zal alle nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde kopieën van de Software worden gemaakt en doorgegeven aan derden.
  4. De vertrouwelijkheidsverplichting treedt in werking bij het sluiten van deze Overeenkomst en blijft ook van toepassing na het verstrijken van de licentie en deze algemene voorwaarden.


  1. Indien, om welke reden dan ook, bepaalde clausules van deze algemene voorwaarden of van een overeenkomst tussen de gebruiker en Neomytic nietig of niet-afdwingbaar zijn, is de geldigheid van de andere clausules n 'zal niet worden beïnvloed. De nietige of niet-afdwingbare clausule zal worden vervangen door een clausule die het doel van de geldige clausule het dichtst benadert.


  1. Neomytic verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw e-mailadres, naam en schooladres.
  2. Neomytic verzamelt en gebruikt deze informatie om zorgen voor de goede werking van de software, zorgen voor naleving van het contract en produceren rapporten over softwaregebruik.
  3. Neomytic verkoopt of verhuurt deze gegevens niet aan derden.
  4. < li> Neomytic geeft deze gegevens niet aan derden zonder toestemming van de gebruiker.
  5. Neomytic kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige diensten of over nieuwe potentiële diensten die kunnen worden aangeboden.
  6. Op eenvoudig verzoek verbindt Neomytic zich ertoe om een ​​kopie van de gegevens van de gebruiker te verstrekken
  7. Op eenvoudig verzoek verbindt Neomytic zich ertoe om alle gebruikersgegevens, als de gebruiker ermee instemt de software niet langer te gebruiken en de software te verwijderen.


  1. Alle geschillen die voortvloeien uit de sluiting, interpretatie, uitvoering of beëindiging van dit Contract zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank van Namur, niettegenstaande meerdere gedaagden of garantieclaims, zelfs voor noodprocedures of conservatoriumprocedures. Neomytic behoudt zich ook het recht voor om elk geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker.


  1. Dit Contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving, met uitsluiting van enige andere wetgeving, in het bijzonder de regelgeving van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen (CISG).